Skip to product information
1 of 13

glass and arrow

POSTPONED - Chapter Arts Centre

POSTPONED - Chapter Arts Centre

Regular price £138.00 GBP
Regular price Sale price £138.00 GBP
Sale Sold out
Tax included.

🗓️   Sunday 23rd June 10.00am - 5.00pm 

📍    Chapter Arts Centre, Cardiff CF51QE

 Looking for a unique and creative way to spend your weekend? Come along to the honeycomb stained glass workshop at Chapter Arts Centre. Absolutely no creative experience needed. Limited spaces available. 

 

What's included

- ready made honeycomb templates

- all tools, materials and equipment

- selection of coloured / textured glass

- PPA (personal protective equipment)

- care guide, bag and enamel pin

 

You will be guided through the following on the day

✧ materials and equipment

✧ workspace preparation

✧ health and safety

✧ selection of glass

✧ scoring, cutting and breaking

✧ shaping, foiling and soldering

✧ cleaning, polishing and hanging

 

Additional information

• Sunday 23rd June 10.00am - 5.00pm

• Not suitable for women who are pregnant or breastfeeding due to the lead content in the solder.

• Limited to 8 spaces to optimise workshop space and provide high quality tuition.

• 16+ years old to attend

• No previous experience is required. All abilities are more than welcome.

• Please keep in mind that there will be quite a bit of standing and moderate labour during the making of your stained glass suncatcher. Glass cutting also requires a certain amount of strength and mobility in the wrist.

• Due to the layout of the space unfortunately we cannot accommodate for wheelchair users.

• May run over depending on progress. It is advised to keep the following hour free and avoid needing to rush off to another event. 

• It is recommended that you wear comfortable, loose fitting clothing and no open sandals. Aprons and protective equipment will be provided.

• Customers should aim to arrive on time to ensure the whole group is ready to begin together. 

 

A little about glass & arrow...

Aveen has been teaching Art and Design & Technology in the UK for over a decade and originally graduated from West Wales School of Arts with a BA in Ceramic Design. Her interest in arts & crafts continued after university, and she often found herself experimenting in various mediums, ranging from upholstery and woodwork to screen printing and silversmithing, always moving onto the next.

In 2020, Aveen was fortunate enough to have had the opportunity to develop her knowledge and skills in stained glass from her home studio in Bristol during lockdown and was hooked.

Glass & Arrow was established the following year and her work is now being sold online and at Flourish, Bristol UK.

 

Cancellation policy

Most people are considerate and understand that last minute cancellations have a negative effect on a business such as preparation time/ordering of resources/loss of revenue. If I don't outline a cancellation policy I will personally suffer from the consequences. This policy is designed to reduce the last minute ‘no shows’ and to protect my business as the fee for rental is quite substantial. I am very grateful for your understanding.

4 weeks in advance of your course date - I offer a full refund or one free date change.

Cancellations received with less than 4 week’s notice / no shows on the day – unfortunately no refund or date change will be offered.

 -----‐-------‐-----------------------------------------------------

Ydych chi'n chwilio am ffordd unigryw a chreadigol o dreulio'ch penwythnos? Dewch draw i'r gweithdy gwydr lliw diliau mêl yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter. Does dim angen profiad creadigol o gwbl. Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. 

 

Beth sydd wedi'i gynnwys

- templedi diliau wedi'u gwneud yn barod

- yr holl offer, deunyddiau ac offer

- dewis gwydr lliw / gweadog

- Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)

- canllaw gofal, bag a phin enamel

 

Byddwch yn cael eich tywys drwy'r canlynol ar y diwrnod

 ✧ deunyddiau ac offer

 ✧ Paratoi Gofod Gwaith

 ✧ Iechyd a Diogelwch

 ✧ dewis gwydr

 ✧ crafu a thorri

 ✧ Siapio, ffeilio a sodro

 ✧ glanhau, caboli a hongian

 

Gwybodaeth ychwanegol

  • Dydd Sul 23 Mehefin 10.00am - 5.00pm
  • Ddim yn addas ar gyfer menywod sy'n feichiog neu'n bwydo ar y fron oherwydd y cynnwys plwm yn y sodr.
  • Cyfyngedig i 8 lle i optimeiddio gofod y gweithdy a darparu hyfforddiant o ansawdd uchel.
  • Rhaid i chi fod yn 16+ mlwydd oed i fynychu
  • Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol. Mae croeso i bob gallu.
  • Cofiwch y bydd cryn dipyn o lafur wrth sefyll a llafur cymedrol wrth wneud eich daliwr haul gwydr lliw. Mae torri gwydr hefyd yn gofyn am rywfaint o gryfder a symudedd yn yr arddwrn.
  • Oherwydd cynllun y gofod yn anffodus ni allwn ddarparu ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
  • Gall redeg dros amser yn dibynnu ar gynnydd. Fe'ch cynghorir i gadw'r awr ganlynol yn rhydd ac osgoi gorfod rhuthro i ddigwyddiad arall. 
  • Argymhellir eich bod yn gwisgo dillad cyfforddus, llac a dim sandalau â blaenau agored. Bydd ffedogau ac offer amddiffynnol yn cael eu darparu.
  • Dylai cwsmeriaid anelu at gyrraedd mewn pryd i sicrhau bod y grŵp cyfan yn barod i ddechrau gyda'i gilydd. 

 

Ychydig am glass & arrow...

Mae Aveen wedi bod yn addysgu Celf a Dylunio a Thechnoleg yn y DU ers dros ddegawd ac yn wreiddiol graddiodd o Ysgol Gelfyddydau Gorllewin Cymru gyda BA mewn Dylunio Cerameg. Parhaodd ei diddordeb mewn celf a chrefft ar ôl y brifysgol, ac roedd hi'n aml yn arbrofi mewn amrywiol gyfryngau, yn amrywio o glustogwaith a gwaith coed i argraffu sgrîn a gofaint arian, gan symud ymlaen i'r nesaf o hyd.

Yn 2020, roedd Aveen yn ddigon ffodus i gael y cyfle i ddatblygu ei gwybodaeth a'i sgiliau mewn gwydr lliw o'i stiwdio gartref ym Mryste yn ystod y cyfnod clo ac roedd wedi gwirioni.

Sefydlwyd Glass & Arrow y flwyddyn ganlynol ac mae ei gwaith bellach yn cael ei werthu ar-lein ac yn Flourish, Bryste, y DU.

 

Polisi canslo

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ystyriol ac yn deall bod canslo munud olaf yn cael effaith negyddol ar fusnes fel amser paratoi/archebu adnoddau/colli refeniw. Os na fyddaf yn amlinellu polisi canslo, byddaf yn bersonol yn dioddef o'r canlyniadau. Mae'r polisi hwn wedi'i gynllunio i leihau'r rhai nad ydynt yn ymddangos yn funud olaf ac i amddiffyn fy musnes gan fod y ffi am rentu yn eithaf sylweddol. Rwy'n ddiolchgar iawn am eich dealltwriaeth.

4 wythnos cyn dyddiad eich cwrs - rwy'n cynnig ad-daliad llawn neu newid dyddiad unwaith am ddim.

Lleoedd a gaiff eu canslo gyda llai na 4 wythnos o rybudd / pobl nad ydynt yn ymddangos ar y diwrnod – yn anffodus ni chynigir ad-daliad na newid dyddiad.

View full details

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)